اهمیت طراحی


  • با طراحی خوب، صحنه را برای ارائه تجربه ای دلپذیر آماده کنید و فضایی را ایجاد کنید که کارمندان و مشتریان تان از بودن در آنجا لذت ببرند. 
  • چگونه انجام امور بانکی را در عین معنی دار بودن برای مشتریان  به کاری مفرح تبدیل کنیم. 
  • هنگامی که محیط کارتان را طراحی می کنید این نکته را در نظر داشته باشید که مشتریان با چه مشکلاتی ممکن است روبه رو شوند. 
  • طراحی فضای کاری. 
  • به یاد داشته باشید که خیلی کم پیش میآید هنگام طراحی همه چیز، برای همگان متناسب باشد. انعطاف پذیر باشید. 
  • مطمئن شوید که از  کارمندان خط مقدم ارتباط با مشتریان ایدهها و نظراتشان را درباره طراحی های مورد نظر پرسیدهاید.
  • طراحی چیزی نیست که بتوان درباره آن کم کاری کرد؛  فکر، عمل و عشقی که شما نثار محل کسب وکارتان میکنید نشانه احترام و توجهتان به مشتریان برای ارائه خدمات عالی است.