• در جامعه میزان افزایش غرور با وزن رده مدیریتی و عنوان شغلی نسبت مستقیم دارد
 • زمانی که کارمندان ایده جدیدی در جلسه به مدیران خود ارائه می‌کنند مدیران پرغرور حتی اگر بدانند ایده وی سازنده است برخلاف این باور برای حفظ جایگاه خود و اقتدار مدیریتی خود جلوی این ایده می‌ایستند
 • فضای خشک و کسل‌کننده رییس و مرئوس
 • این امر متاسفانه در دانشگاه‌ها و فضای آکادمیک نیز در میان اساتید و دانشجویان وجود دارد 
 • کنترل این غرور مخرب از جانب مدیران و مهار کردن این امر از طرف کارمندان
 • فضای مشارکتی و دوستانه در سازمان
 • تعادل در مدیریت
 • به عنوان یک مدیر به نظرات کارمندان خود کاملا گوش دهید، حتی اگر در مسیر اهداف شما نباشند
 • در مقابل خطا‌های کارمندان عکس‌العمل سریع نشان دهید
 • تذکرات خود را فقط در دو یا سه جمله خبری به کارمند انتقال دهید. و بعد از نقل آن چند دقیقه با سکوت خود به کارمند مهلت تفکر دهید
 • برای تقویت خلاقیت پرسنل، با تعریف مجدد هدف نهایی سازمان، فرصت پیداکردن راه‌حل مشکلات و خطا‌ها را بر عهده کارمندان قرار دهید
 • رفتار‌های قابل تحسین کارمندان را بازگو کنید
 • انتقال رایگان آموزه‌ها و تجربیات مدیران
 • با رفتاری مناسب خود را الگو قرار دهید و به آنها بیاموزید