نوآوری در گرو مداومت و تمرکز است


 • یکی از آفت‌هایی که دامنگیر فرایند نوآوری در برخی شرکت‌های ایرانی است: از این شاخه به آن شاخه پریدن‌ در حوزه پژوهش 
 • زنده یاد وفا غفاریان: جان و جوهره راهبرد، تمرکز است.
 • انیشتین: من هوش خوبی ندارم، فقط روی مشکلات زمان زیادی می‌گذارم.... یاد بگیرید که تمام حواستان را بدهید به کاری که در حال حاضر انجام می‌دهید... این تفاوت پیروزی و شکست است.
 • مرز نوآوری
 • نوآوری‌ها در ابتدا تدریجی و اندک 
 • مداومت و نوآوری‌های انقلابی
 • شرکت‌های کوچک و متوسط با دو محدودیت جدی مواجهند: نخست محدودیت منابع مالی و دوم، محدودیت منابع انسانی، چه از بعد کمی و چه کیفی. 
 • در شرکت‌های پیشتاز در نوآوری، هر پژوهشگر/گروه پژوهشی، عموما بر یک حوزه، مساله یا موضوع خاص نوآورانه متمرکز است و ماه‌ها و حتی سال‌ها، حول و حوش همان موضوع به پژوهش می‌پردازد.
 • انتخاب حوزه‌های فنی مناسب برای تمرکز پژوهش
 • شناخت دقیق بازار و حوزه فنی مورد نظر نه تنها در زمان حال، بلکه در افق زمانی میان و بلندمدت
 • این پژوهشگران (بنیان‌گذاران شرکت) در طول این سال‌ها اجازه ندادند تا انواع و اقسام فرصت‌های پیرامونی ـ از انجام پروژه‌های پژوهشی به سفارش صنایع و کارخانه‌ها گرفته تا تصدی پست‌های مدیریتی در دانشگاه ـ آنها را از مسیر متمرکز پژوهشی خود منحرف کنند.
 • تقویت فرآیند نوآوری
 • باید با به‌کارگیرنوآوری در گرو مداومت و تمرکز است
 • یکی از آفت‌هایی که دامنگیر فرایند نوآوری در برخی شرکت‌های ایرانی است: از این شاخه به آن شاخه پریدن‌ در حوزه پژوهش 
 • زنده یاد وفا غفاریان: جان و جوهره راهبرد، تمرکز است.
 • انیشتین: من هوش خوبی ندارم، فقط روی مشکلات زمان زیادی می‌گذارم.... یاد بگیرید که تمام حواستان را بدهید به کاری که در حال حاضر انجام می‌دهید... این تفاوت پیروزی و شکست است.
 • مرز نوآوری
 • نوآوری‌ها در ابتدا تدریجی و اندک 
 • مداومت و نوآوری‌های انقلابی
 • شرکت‌های کوچک و متوسط با دو محدودیت جدی مواجهند: نخست محدودیت منابع مالی و دوم، محدودیت منابع انسانی، چه از بعد کمی و چه کیفی. 
 • در شرکت‌های پیشتاز در نوآوری، هر پژوهشگر/گروه پژوهشی، عموما بر یک حوزه، مساله یا موضوع خاص نوآورانه متمرکز است و ماه‌ها و حتی سال‌ها، حول و حوش همان موضوع به پژوهش می‌پردازد.
 • انتخاب حوزه‌های فنی مناسب برای تمرکز پژوهش
 • شناخت دقیق بازار و حوزه فنی مورد نظر نه تنها در زمان حال، بلکه در افق زمانی میان و بلندمدت
 • این پژوهشگران (بنیان‌گذاران شرکت) در طول این سال‌ها اجازه ندادند تا انواع و اقسام فرصت‌های پیرامونی ـ از انجام پروژه‌های پژوهشی به سفارش صنایع و کارخانه‌ها گرفته تا تصدی پست‌های مدیریتی در دانشگاه ـ آنها را از مسیر متمرکز پژوهشی خود منحرف کنند.
 • تقویت فرآیند نوآوری
 • باید با به‌کارگیری ابزارهای علم مدیریت نوآوری مطمئن شد که تمرکز و مداومت در پژوهش همسو با راهبرد نوآوری شرکت است، در غیر این صورت ممکن است اثر معکوس داشته باشد و منابع محدود سازمان را هدر دهد.