• انسان دوستی می‌تواند به کسب‌وکارها در کاهش ریسک کسب‌وکار، ایجاد بازارهای جدید، درگیر کردن و جذب کارمندان، ساختن نام تجاری، کاهش هزینه‌ها، تکنولوژی پیشرفته و ارائه سود رقابتی کمک کند.
 • مسوولیت اجتماعی شرکت
 • انسان دوستی شرکت؛ یک مرحله اکتشافی در سرمایه‌گذاری در یک مساله اجتماعی
 • تشویق به سرمایه‌گذاری‌های انسان دوستانه
 • بستری برای رشد ایده‌های امیدوارکننده و مکانیزمی برای درک جامعه و نیازهای شرکت
 • انسان دوستی همانند تحقیق و توسعه به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا سرمایه‌گذاری‌های مطمئن تری انجام دهند، مخصوصا در بخش‌هایی که نمای بازگشت آن معمولا پر ریسک‌تر است
 • اقدامات بشر دوستانه بلندپروازانه
 • برنامه‌ای بلند مدت
 • هر چه بیشتر ما منابع شرکت را برای ارائه ارزش‌های اجتماعی به جوامع اطرافمان به‌کار می‌گرفتیم، کارکنان نیز بیشتر جذب و درگیر شدند و عملکرد ما نیز در بازار بهتر شد
 • انسان دوستی می‌تواند به شرکت‌ها در رشد و پیشرفت کارمندان‌ نیز کمک کند
 • یک برنامه خیریه رقابتی
 • بهترین و راضی‌کننده‌ترین تجربه‌های شغلی‌
 • پیشرفت حرفه ای و تعهد شغلی
 • تشویق انسان‌دوستی شرکتی
 • چالش‌های اجتماعی
 • عملکرد کسب‌وکار 
 • سطح انسان دوستی شرکت ها
 • کمک‌های خیرخواهانه شرکتی
 • انسان دوستی بخشی از استراتژی بهبود اقتصادی
 • ایفای نقش‌های مهم شرکت-شهروند
 • انسان دوستی به عنوان استراتژی رشد
 • یک هنجار جدید ... مثل لنزی جدید، تمام فعالیت‌های شرکت از درون آن زیر نظر گرفته می‌شود