• هر چه مشکلتان را به روش‌های متفاوت تری توصیف کنید، راه‌های متفاوت تری برای حل مشکلتان به ذهن شما می‌رسد
  • بازتوصیف یک مشکل
  • این مشکل از چه نوعی است؟
  • سعی کنید انتزاعی فکر کنید و ماهیت مشکلتان را پیدا کنید
  • چه کس دیگری با مشکل مشابه شما روبه رو شده است؟
  • وقتی انتزاعی به مشکل خود فکر می‌کنید، می‌فهمید برخی از افراد همین مشکل را به شیوه‌های متفاوتی حل کرده‌اند