• کمتر مدیر عاملی وجود دارد که نوآوری را جزو 5 اولویت اصلی برنامه‌های خود قرار ندهد
  • نوآوری موضوعی گریزنده است
  • از اصول نوآوری استفاده کنیم – یعنی ایده‌ها و موضوعاتی اصولی که طی چند سال آنها را کشف کرده‌ایم
  • وقفه زمانی؛ یعنی زمانی را برای استراحت فکری در نظر بگیرید
  • ضعف تعریف نقش؛ یعنی وظیفه‌ای مشخص برای کارمندان تعریف نکنید یا از روش‌های خلاقانه استفاده کنید  
  • تحمل شکست؛ یعنی حس تحمل شکست از طریق مهارت‌ها را در افراد پرورش دهید، باید روش‌هایی برای سازماندهی این رویکرد بیابید
  • هیچ‌یک از این سه اصل، برنامه‌ای برای تولید ایده پیشنهاد نمی‌دهند، بلکه همه آنها می‌گویند که باید ایده‌ها را به عمل تبدیل کنیم