نکاتی که می‌توانند باعث ناکامی تغییرات سازمانی شوند


  • برای افزایش احتمال موفقیت تغییرات سازمانی به این موارد توجه کنیم:
  • رفتاری را که تشویق می‌کنید، بیشتر تکرار می‌شود
  • تحلیل اشتباه در برنامه‌ریزی مساوی است با عدم انجام کار
  • گام‌های منفرد، کوچک و باموفقیت سریع
  • گروه‌های آزاد و غیررسمی
  • مرتب روی مفاهیم بحث نکنید
  • پرسنل ارزشمندترین منابع ما هستند
  • یک داستان قوی پلی بین چالش‌های امروز و روشنی‌های فردا
  • به یکباره درون آب سرد شیرجه نزنید