• از دهه پنجاه تا امروز، کار تیمی مورد توجه قرار گرفته است
 • بهترین علوم به‌کار گروهی روی آورده‌اند
 • کار گروهی بیشتر باعث ایجاد تحقیقات خلاقانه و بدیع می‌شود
 •  خلق چیز جدید در واقع ترکیب چیزهای موجود به روش جدید است و نشان می‌‌دهد که ترکیب، اصل کلیدی دید خلاقانه است
 • کار تیمی بدون قربانی کردن ایده‌های دیگر حوزه‌ها یا حتی سیستم‌ها
 • وای چه داستان پیچیده‌‌ای. چطور چنین داستانی ممکن است اتفاق بیفتد؟
 • علاقه فراوان به سرک کشیدن در گونه‌های مختلف و بر هم زدن انتظارات مخاطبان‌
 • اکثر این ترکیبات خلاقانه و بدیع در حوزه خود واقعا ایده‌های قراردادی هستند. شما ایده‌های ثابت شده و پذیرفته شده‌ را که یک اصل بی‌نظیر است، می‌گیرید اما وقتی آنها را باهم ترکیب می‌کنید، واقعا به چیز متفاوتی می‌رسید
 •  این «ترکیب باشکوه» - قاعده‌مندی و مقداری هم ابتکار ... هماهنگ با قواعد مرسوم یک علم
 • تیمی متشکل از سه یا تعداد بیشتری دانشمند در کل کارهای بهتری را نسبت به دانشمندانی که به تنهایی یا دوبه دو کار می‌کنند خلق می‌کننذ
 •  بین جهان‌بینی یک جامعه‌شناس و یک اقتصاددان تفاوت‌های زیادی وجود دارد
 • جالب است که ما «همکاری» را مورد بررسی قرار می‌دهیم و یکی از یافته‌های ما این است که وقتی افراد دو تخصص متفاوت را با هم ترکیب می‌کنند، به موفقیت‌های خیلی کلانی دست پیدا می‌کنند