• نوآوری چیزی بیشتر از ارائه‌ایده‌های خوب و جدید است
  • اغلب اوقات، نوآوری با ابداع اشتباه می‌شود و به یک معنا به کار برده می‌شوند
  • ابداع تنها گام اولیه در فرآیند طولانی رساندن ‌ایده یک محصول به مرحله کاربرد وسیع و اثربخش است
  • تنها‌ ایده‌هایی موفق هستند که به مدیریت پروژه، توسعه بازار، مدیریت مالی، رفتار سازمانی و غیره توجه کنند
  • مشهورترین اختراعات قرن نوزدهم از مردانی سر زده‌اند که نامشان در ذهن هیچ کسی باقی نمانده است. نامی‌ که ما با هر کدام از‌ این محصولات به خاطر می‌آوریم نام کارآفرینی است که ‌این اختراعات را به مرحله کاربرد تجاری رسانده‌اند