• تفاوت کلیدی میان دانش و اطلاعات در این است که دانش به ما قدرت تصمیم‌گیری و اقدام می‌دهد
 • داده، عبارت است از اطلاعاتی که البته معنای خاص ندارد
 • اطلاعات، به داده‌های سازماندهی شده می‌گویند
 • دانش، اطلاعات را به صورت سازماندهی شده و آماده برای تصمیم‌گیری به ما می‌دهد
 • دانش آشکار: به آسانی و  با روش‌های مختلف از جمله  آموزش مستقیم، استفاده از یک بانک اطلاعاتی یا یک کتاب قابل استخراج است
 • دانش ضمنی: ماحصل تجارب، مهارت‌ها و دانشی است که در ذهن افراد قرار دارد. بنابراین مدیریت آن سخت‌تر است
 • پیاده سازی مدیریت دانش
 • سیستم‌های سخت‌افزاری
 •  wiki‌های مشارکتی باشد؛ دسترسی آسان اضافه و اصلاح کردن اطلاعات
 • سیستم‌های نرم‌افزاری
 • مربیگری (mentoring)، جلسات مرور بعد از اقدام (action after review)
 • دانش ضمنی سازمان اغلب با سیستم‌های نرم قابل استخراج است و دانش آشکار سازمان نیز از طریق سیستم‌های سخت قابل شناسایی است؛ به همین دلیل معمولا براساس اقتضای سازمان، تلفیقی از هر دو سیستم برای مدیریت دانش استفاده می‌شود
 • اگر قصد پیاده‌سازی یک سیستم مدیریت دانش را در سازمان خود دارید، سعی کنید با تشکیل جلسات طوفان ذهنی، ایده‌های کارکنان برای چگونگی جذب و استخراج دانش ضمنی را به دست آورید
 • با گروه‌های کوچک‌تر شروع کنید
 • به کارکنان کمک کنید برای تسهیم دانش خود احساس راحتی کنند
 • تسهیم دانش را به بخشی از فرهنگ و فعالیتی همه‌گیر در سازمان تبدیل کنید
 • ارتباط میزان به اشتراک گذاری دانش کارکنان با نمرات ارزیابی عملکرد آنها
 • روش‌های تسهیم دانش را تا حد ممکن ساده کنید؛ به اشتراک گذاری دانش زمان بر نباشد
 • رای افراد در شرف بازنشستگی برنامه ویژه داشته باشید؛، با خروج افراد با تجربه در عمل بخش عمده‌ای از دانش ضمنی از سازمان خارج می‌شود
 • یکی از مولفه‌های حیات و بقای سازمان‌ها، مدیریت دانش سازمانی 
 • تدوین یک استراتژی مدون